ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.

 • Η συμμετοχή στη Δημοπρασία σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

2.

 • Η Δημοπρασία είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Όλα τα έργα προς δημοπράτηση είναι δωρεές από τους καλλιτέχνες προς τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσίας και όλα τα έσοδα από την πώληση τους θα διατεθούν για τη στήριξη και ενδυνάμωση του προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού-Κλάδου Λευκωσίας. Η Δημοπρασία λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 η ώρα 16:00.

3.

 • Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητή. Διευθύνει τη Δημοπρασία και καθορίζει και αποδέχεται ή όχι τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατούμενων έργων.

4.

 • Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έργο από την Δημοπρασία.

5.

 • Κάθε  έργο πωλείται ‘ως έχει’ (as is). Ο κάθε ενδιαφερόμενος Αγοραστής οφείλει να εξετάσει προηγουμένως το κάθε έργο για το οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου για την κατάσταση του,  γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται, και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ουδεμία ευθύνη φέρει  ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας ή οι συντελεστές για τυχόν φθορές ή ζημίες στα έργα, ή παραλείψεις, ή σφάλματα στις περιγραφές.

6.

 • Όλα τα έργα θα έχουν την ίδια τιμή εκκίνησης (€100). Η ελάχιστη αποδεκτή διαδοχική πλειοδοσία είναι €50.

7.

 • Η διαδικασία συμμετοχής στη Δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή γρήγορη και εύκολη. Όσοι επισκεφθούν την έκθεση στη Λεβέντειο Πινακοθήκη και επιθυμούν να συμμετάσχουν (ενδιαφερόμενος Αγοραστής) θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Δελτίο Συμμετοχής» και να το παραδώσουν στην γραμματεία και θα παραλαμβάνουν την ειδική καρτέλα/αριθμό συμμετοχής τους στην Δημοπρασία. Προσφορές μη παρόντων γίνονται δεκτές από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσία είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής έχει συμπληρώσει το ειδικό έντυπο «Γραπτή Προσφορά» και δεν έχει προηγουμένως συμπληρώσει το ειδικό έντυπο «Δελτίο Συμμετοχής». Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας και οι συντελεστές δεν ευθύνεται για μη καταχώρηση γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς.

8.

 • Το κάθε έργο θα κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο Αγοραστή ο οποίος προσφέρει την υψηλότερη τιμή κατά την λήξη της δημοπρασίας.

9.

 • Ο Αγοραστής κάθε έργου θα ενημερωθεί από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσίας πότε μπορεί να παραλάβει το έργο του. Η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού-Κλάδο Λευκωσίας. Ο Αγοραστής υποχρεούται εντός σαράντα-πέντε ημερών από την ημέρα λήξης της Δημοπρασίας να έχει εξοφλήσει το αγορασθέν έργο και να το έχει παραλάβει. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για όλα τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση αποστολής έργων στον χώρο του.

10.

 • Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του αγοραστή να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο κατά τα ανωτέρω εντός 60 ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας δικαιούται να πωλήσει ελεύθερα το έργο σε τρίτο, είτε μέσω δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς.

11.

 • Όλοι οι συντελεστές της Δημοπρασίας ενεργούν εκ μέρους του Κυπριακού Ερυθρού  Σταυρού-Κλάδου Λευκωσίας.

12.

 • Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679 ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής συναινεί στην τήρηση και προσωπική χρήση των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό–Κλάδο Λευκωσίας και τους συντελεστές που ενεργούν εκ μέρους του για τη Δημοπρασία όπου και θα παραμείνουν προστατευμένα.